ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN UNBREAKABLE V.O.F.

Gevestigd aan de Phoenixstraat 33, 1812 PP Alkmaar, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67736831

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Werkingssfeer
Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 4. Reisovereenkomst
Artikel 5. Betaling
Artikel 6. Prijs
Artikel 7. Informatie en reisbescheiden
Artikel 8. Wijzigingen door de opdrachtgever
Artikel 9. Annulering door de opdrachtgever
Artikel 10. Wijzigingen door de organisator
Artikel 11. Opzegging door de organisator
Artikel 12. Verplichtingen van de organisator
Artikel 13. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
Artikel 14. Aansprakelijkheid van de organisator
Artikel 15. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer
Artikel 16. Regelingen met betrekking tot de toegang en/of lidmaatschap
Artikel 17. Privacy en gegevensbeheer
Artikel 18. Klachten
Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve of recreatieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met
spierkracht voortbeweegt, zowel indoor als outdoor.
2. Arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie
van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
3. Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een organisator wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
4. Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een organisator worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval 1 overnachting is inbegrepen.
5. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen, zoals doch niet uitsluitend: personal of small group fitness training, workshops stressmanagement en mentale weerbaarheidstrainingen. Daarnaast wordt hieronder verstaan: het geheel aan diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator worden verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
6. Organisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan
individuele personen of aan een groep personen.
7. Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een
activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider, of reis(bege)leider).
8. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een
arrangement en/of activiteit.
9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een
overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de
organisator.
10. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
11. Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit
vervoer zoals dit door de organisator aan de deelnemer is medegedeeld:
a:  bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de deelnemer zelf voor vervoer naar
de bestemming zorgt het eerste van de navolgende momenten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomst ter beschikking dient te worden gesteld;
b:  bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma.
12. Eind(e):
a.  bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van
aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats;
b.  bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf voor vervoer van de bestemming zorgt de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de deelnemer de (laatste) accommodatie
daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten;
c.  bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het
programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen.
13. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de organisator
geleverd worden, de premie en poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen en de bijdrage aan een garantiefonds,
voor zover de organisator daar lid van is.
14. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld
via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de
organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op
deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door organisator schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door organisator gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De
opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop organisator de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met organisator, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de
onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.
5. Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze
(rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met organisator gesloten overeenkomst.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met organisator in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door organisator vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
7. Organisator is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden toepassen 30 dagen na kennisgeving. De wijziging en de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking zullen treden, wordt per e-mail of op een andere wijze aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Indien Organisator de algemene voorwaarden wijzigt en de opdrachtgever komt hierdoor in een ongunstigere positie te verkeren, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de wijzigingen in zullen gaan. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet voor de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen opzegt, wordt de instemming van de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.
8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en organisator gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met
organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan, aanvaardt. Voorts kan de overeenkomst tot stand komen door middel van online inschrijving. De opdrachtgever ontvangt van de organisator een schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator, binden de organisator niet. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
3. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit en/of het arrangement. Deze verplichting geldt in het bijzonder voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
4. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden, doch kan daartoe niet worden verplicht.
5. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
6. De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identiteitsbewijs te tonen. Organisator is gerechtigd een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtgever en de deelnemer te maken en deze kopie in haar administratie op te nemen.

Artikel 4. Reisovereenkomst
De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de organisator zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.

Artikel 5. Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling vooraf door middel van overboeking of online betaling via een
door de organisator aangeboden betaalwijze (zoals iDeal).
2. Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt na ontvangst van een factuur, zal de organisator een factuur aan de
opdrachtgever sturen. De organisator behoudt zich het recht voor facturen digitaal te verzenden.
3. Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagen voor aanvang betaald te zijn op het door de organisator opgegeven bankrekening en in de valuta waarin werd gefactureerd.
4. Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 30 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst hoger is dan € 1.000,-, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 10% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang worden voldaan.
5. ndien de overeenkomst tot stand komt binnen 30 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 8 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per spoedoverboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek (contant) te voldoen.
6. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt verkeert van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
7. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke de organisator maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de organisator een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door organisator gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
8. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is organisator bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien organisator het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
9. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van organisator en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens organisator onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien de opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op organisator heeft, dan ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 6. Prijs
1. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De
organisator is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
2. De organisator behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.
3. Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.
4. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
5. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.
6. De organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.

Artikel 7. Informatie en reisbescheiden
1. Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt de organisator de deelnemer een telefoonnummer voor
noodgevallen en, indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of
doorreislanden verplicht zijn.
2. Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor
aanvang de benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement
nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan de organisator te melden.
3. Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming
of doorreislanden verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting et cetera. De deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor controle van de door de organisator hierover verschafte informatie.
4. De organisator is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het
gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 8. Wijzigingen door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever kan de organisator tot 30 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien de organisator
niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Ter zake van organisatiekosten is opdrachtgever € 50,- plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden van toepassing.
2. Een deelnemer die verhinderd is om aan een activiteit of arrangement deel te nemen kan zich – na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a:  de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
b:  het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit of het arrangement schriftelijk
bij de organisator te worden ingediend;
c:  de voorwaarden van de bij de uitvoering van de activiteit of het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich
niet tegen de in-de-plaats-stelling.
3. De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan de organisator te
vergoeden.

Artikel 9. Annulering door de opdrachtgever
1. De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering
af te sluiten.
2. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De
datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.
3. Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:
a:  tot 28 dagen voor aanvang: de aanbetaling welke is overeengekomen;
b:  van 28 tot 7 dagen voor aanvang: 75% van het bedrag van de overeenkomst;
c:  binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van het bedrag van de overeenkomst.
4. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.
5. Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:
a:  de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover hij deze bij organisator heeft afgesloten; en
b:  de bijdrage aan een garantiefonds, indien de organisator hierbij is aangesloten.
6. Bij annulering voor aanvang van de reis restitueert de organisator de kosten van de reisverzekering, indien de deelnemer deze
bij hem heeft afgesloten.

Artikel 10. Wijzigingen door de organisator
1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het
aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.
2. De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
3. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnenactiviteiten vinden in ieder geval doorgang. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.
4. De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

Artikel 11. Opzegging door de organisator
1. De organisator heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen
kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.
2. De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die
onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
3. Bij opzegging door de organisator wegens de in lid 2 van dit artikel genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
4. Indien de organisator besluit een reeds aangevangen arrangement of activiteit wegens de in lid 2 van dit artikel genoemde omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de organisator zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op een evenredig deel hiervan.
5. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 12. Verplichtingen van de organisator
1. De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
2. De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
3. De organisator is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 13. Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
1. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of
degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.
2. De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan de organisator zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. De organisator treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.
3. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
4. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
5. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
6. Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.
7. Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van de organisator, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis deze te confirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de organisator of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer.
8. De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
9. Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.
10. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen. Mocht na aanvang van het arrangement of de activiteit blijken dat de deelnemer om conditionele of medische redenen niet langer deel kan nemen aan het arrangement of de activiteit, dan kan de deelnemer door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de organisator
1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval
van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
2. De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
3. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een
ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen,
overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer
zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de
desbetreffende activiteit te beoefenen;
handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het
maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.
4. De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten.
Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
5. Indien de organisator toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van twee maal het bedrag van de overeenkomst, tenzij uit de wet anders voortvloeit.
6. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer
De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 16. Regelingen met betrekking tot de toegang en/of lidmaatschap
Het staat de organisator vrij om een toegangsregeling of een regeling met betrekking tot lidmaatschap te hanteren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen worden opgenomen in een apart reglement.

Artikel 17. Privacy en gegevensbeheer
1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst met de organisator aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de organisator
en deelnemer(s) opgenomen in het klantenbestand van de organisator. De organisator houdt zich daarbij aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
2. Organisator respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en de deelnemers aan door organisator georganiseerde activiteiten en arrangementen en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.
3. Organisator maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail die organisator verstuurt, bevat instructies om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.

Artikel 18. Klachten
1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te
melden bij de organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke, opdat deze een passende oplossing kan treffen. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan
naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van organisator, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Datum: 3 februari 2017

Claim ticket